Position:Home > Publications > 2020

2020


Electrochemical Dearomative Halocyclization of Tryptamine and Tryptophol Derivatives
Kun Liu, Yuqi Deng, Wenxu Song, Chunlan Song, Aiwen Lei*
Chin. J. Chem. 2020, 38, 1070-1074

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjoc.202000194Electrochemical Selective Oxidative Functionalization of Caffeine
Xing‐An Liang, Dingdong Liu, He Sun, Chongyu Jiang, Hong Chen, Linbin Niu, Karuna Mahato, Takfaoui Abdelilah, Heng Zhang*, Aiwen Lei*
Adv. Synth. Catal. 2020, 362, 1138–1143

Link:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adsc.201901170

Electrochemical oxidative decarboxylation and 1,2-aryl migration towards the synthesis of 1,2-diaryl ethers
Faxiang Bu, Lijun Lu, Xia Hu, Shengchun Wang, Heng Zhang* and Aiwen Lei*
Chem. Sci., 2020, 11, 10000-10004

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/sc/d0sc03708g

Oxidant-Induced Azolation of Electron-Rich Phenol Derivatives
Xiaoyu Wang, Shengchun Wang, Yiming Gao, He Sun, Xing’an Liang, Faxiang Bu, Takfaoui Abdelilah, and Aiwen Lei*
Org. Lett. 2020, 22, 5429–5433

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.orglett.0c01796


Electrochemical oxidative C(sp3)–H azolation of lactams under mild conditions
Zhaohua Wan, Dan Wang, Zixuan Yang, Heng Zhang*, Shengchun Wang and Aiwen Lei*
Green Chem., 2020, 22, 3742


Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2020/gc/d0gc00687dManganese-Catalyzed Oxidative Azidation of C(sp3)-H Bonds under Electrophotocatalytic Conditions
Linbin Niu, Chongyu Jiang, Yuwei Liang, Dingdong Liu, Faxiang Bu, Renyi Shi, Hong Chen, Abhishek Dutta Chowdhury, and Aiwen Lei*
J. Am. Chem. Soc. 2020,XXX, XXXX. https://doi.org/10.1021/jacs.0c08437

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.0c08437

Recent Advances in Electrochemical Oxidative Cross‐Coupling of Alkenes with H2 Evolution
Pan Wang, Xinlong Gao, Pengfei Huang, Prof. Aiwen Lei
ChemCatChem, 2020, 12, 27-40.

Link: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cctc.201901773


Electrochemical Oxidative [4+2] Annulation for the π-Extension of Unfunctionalized Hetero-biaryl Compounds
Xia Hu, Lei Nie, Guoting Zhang and Aiwen Lei *
Angew. Chem. Int. Ed. DOI: 10.1002/anie.202003656. (
Hot Paper)

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202003656Dehydrogenative [4+2] Annulation between Indole Derivatives
Chunlan Song,+ Kun Liu,+ Xu Jiang, Xin Dong, Yue Weng,* Chien-Wei Chiang,* and Aiwen Lei*
Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 7193 – 7197.
DOI: 10.1002/anie.202000226


Link: https://doi.org/10.1002/anie.202000226 Palladium-Catalyzed Electro-oxidative C−H Amination toward the
Synthesis of Pyrido[1,2a]benzimidazoles with Hydrogen Evolution
Zhengli Duan, Lin Zhang, Wenxin Zhang, Lijun Lu, Li Zeng, Renyi Shi, and Aiwen Lei*
ACS Catal. 2020, 10, 3828−3831.


Link:https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.0c00103


Is electrosynthesis always green and advantageous compared to traditional methods?
Yong Yuan, and Aiwen Lei*
Nat Commun. 2020, 11, 802
https://www.nature.com/articles/s41467-020-14322-zCobalt catalyzed electrochemical [4 + 2] annulation for the synthesis of sultams
Yangmin Cao,§ Yong Yuan,§ Yueping Lin, Xiaomei Jiang, Yaqing Weng, Tangwei Wang, Faxiang Bu, Li Zeng, and Aiwen Lei*
Green Chem. 2020, 22, 1548-1552https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/GC/D0GC00289E#!divAbstractMn-Catalyzed Electrochemical Radical Cascade Cyclization towards the Synthesis of Benzo[4,5]imidazo[2,1-a]isoquinolin-6(5H)-one Derivatives
Yong Yuan,§ Yongfu Zheng,§ Bizhen Xu, Jiapeng Liao, Faxiang Bu, Shengchun Wang, Jian-Guo Hu, and Aiwen Lei*
ACS Catal. 2020, 10, 6676–6681https://doi.org/10.1021/acscatal.0c01324Electrooxidation Enables Highly Regioselective Dearomative Annulation of Indole and Benzofuran Derivatives
Kun Liu, Wenxu Song, Yuqi Deng, Huiyue Yang, Chunlan Song, Takfaoui Abdelilah, Shengchun Wang, Hengjiang Cong, Shan Tang, Aiwen Lei*
Nat. Commun. 2020, 11, 3. https://doi.org/10.1038/s41467-019-13829-4


Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-13829-4Electrochemical Oxidative Aminocarbonylation of Terminal Alkynes
Li Zeng,†+ Haoran Li,†+ Jingcheng Hu,† Dongchao Zhang,† Jiayu Hu,† Pan Peng,† Shenchun Wang,† Renyi Shi,† Jiaqi Peng,† Chih-Wen Pao,‡ Jeng-Lung Chen,‡ Jyh-Fu Lee,‡ Heng Zhang,† Yi-Hung Chen,*,† and Aiwen Lei*,†
Nat. Catal. 2020, 3, 438-445.Link: https://www.nature.com/articles/s41929-020-0443-z
Electrochemical oxidation-induced etherification via C(sp3)─H/O─H cross-coupling
Huamin Wang*, Kailun Liang*, Wenpeng Xiong, Supravat Samanta, Wuqin Li, Aiwen Lei
Vol. 6, no. 20, eaaz0590
DOI: 10.1126/sciadv.aaz0590


https://advances.sciencemag.org/content/6/20/eaaz0590/tab-figures-data


Regioselective/electro-oxidative intermolecular [3+ 2] annulation for the preparation of indolines.
Qingqing, Wang; Pan Wang; Xinlong, Gao; Dan, Wang; Shengchun Wang; Heng Zhang,* and Aiwen Lei*
Chem. Sci., 2020, 11, 2181 – 2186


Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SC/C9SC05729C#!divAbstract