Position:Home > Publications > 2019

2019

Exogenous-oxidant-free electrochemical oxidative C-H phosphonylation with hydrogen evolution
Yong Yuan,†ab Jin Qiao,†a Yangmin Cao,a Jingmei Tang,a Mengqin Wang,a Guojuan Ke,a Yichen Lu,a Xue Liu,a and Aiwen Lei*ab
Chem. Commun, 2019, 55, 4230-4233; DOI: 10.1039/c9cc00975b

Link:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/cc/c9cc00975b

Synergy of Anodic Oxidation and Cathodic Reduction Leads to Electrochemical C-H Halogenation
Zhilin Zhou,†a Yong Yuan,†b Yangmin Cao,a Jin Qiao,a Anjin Yao,a Jing Zhao,a Wanqing Zuo,a Wenjie Chen, a and Aiwen Lei,*ab
Chin. J. Chem. 2019, 37, 611—615; DOI: 10.1002/cjoc.201900091

Link:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cjoc.201900091

Visible Light-Induced C(sp3)-H Oxidative Arylation with Heteroarenes
Xing-An Liang,‡ Linbin Niu,‡ Shengchun Wang, Jiamei Liu, and Aiwen Lei*
Org. Lett. 2019, DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00744

Link:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/acs.orglett.9b00744

Electrooxidative para-selective C–H/N–H cross-coupling with hydrogen evolution to synthesize triarylamine derivatives
Kun Liu, Shan Tang, Ting Wu, Shengchun Wang, Minzhu Zou, Hengjiang Cong, Aiwen Lei
Nat. Commun. 2019, 10, 639; DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-019-08414-8

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08414-8
 
Visible Light-Induced Direct α C–H Functionalization of Alcohols
Linbin Niu, Jiamei Liu, Xing-An Liang, Shengchun Wang & Aiwen Lei
Nat. Commun. 2019, 10, 467; DOI: 10.1038/s41467-019-08413-9

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08413-9.pdf

Oxidation-Induced β-Selective C-H Bond Functionalization: Thiolation and Selenation of N-Heterocycles
Huamin Wang, Yongli Li, Qingquan Lu, Mingming Yu, Xudong Bai, Shengchun Wang, Hengjiang Cong, Heng Zhang, and Aiwen Lei*
ACS Catal., 2019, DOI: 10.1021/acscatal.8b05054

Link: https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/acscatal.8b05054

Electrochemical oxidation synergizing with Brønsted-acid catalysis leads to [4 + 2] annulation for the synthesis of pyrazines
Kun Liu, Chunlan Song, Jiarong Wu, Yuqi Deng, Shan Tang and Aiwen Lei *
Green Chem., 2019, 21, 765-769; DOI: 10.1039/C8GC03786H

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c8gc03786h
  
Electrochemical Oxidative C-H Sulfenylation of Imidazopyridines with Hydrogen Evolution
Yong Yuan,+a,b Yangmin Cao,+a Jin Qiao,a Yueping Lin,a Xiaomei Jiang,a Yaqing Weng,a Shan Tang,*,b and Aiwen Lei*,a,b
Chin. J. Chem. 2019, 37, 49-52; DOI: 10.1002/cjoc.201800405

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjoc.201800405
 
Electrochemical Oxidative Clean Halogenation Using HX/NaX with Hydrogen Evolution
Yong Yuan,1,2,3 Anjin Yao,1,3 Yongfu Zheng,1,3 Meng Gao,1 Zhilin Zhou,1 Jin Qiao,1 Jiajia Hu,1 Baoqin Ye,1 Jing Zhao,1 Huilai Wen,1 and Aiwen Lei1,2,4,*
iScience 2019, 12, 293-303; DOI: 10.1016/j.isci.2019.01.017

Link: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(19)30017-3
 
 
Electrochemical oxidative C−H/N−H cross-coupling for C-N bond formation with hydrogen evolution
Yi Yu,†a Yong Yuan,†b Huilin Liu,a Min He,a Mingzhu Yang,a Pan Liu,a Banying Yu,a Xuanchi Dong,a and Aiwen Lei,*ab
Chem. Commun. 2019, 55, 1809-1812; DOI: 10.1039/C8CC09899A

Link: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/CC/C8CC09899A#!divAbstract