Position:Home > Publications > 2019

2019


Preparation of Polyfunctional Biaryl Derivatives by Cyclolanthanation of 2‐Bromobiaryls and Heterocyclic Analogues Using nBu2LaCl⋅4LiCl
Baosheng Wei, Dongchao Zhang, Yi‐Hung Chen*,  Aiwen Lei,* Paul Knochel*
Angew.Chem. Int.Ed. 2019, 58,15631 –15635

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.201908046

XANES/EPR Evidence of the Oxidation of Nickel(II) Quinolinylpropioamide and Its Application in Csp3−H Functionalization
Wenyan Hao, Yuchen Sha, Yi Deng, Yi Luo, Li Zeng, Shan Tang, Yue Weng, Chien‐Wei Chiang*, Aiwen Lei*
Chem. Eur.J.2019, 25,4931 –4934

Link: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/chem.201900009

Synergy of anodic oxidation and cathodic reduction leads to electrochemical deoxygenative C2 arylation of quinoline N-oxides
Yong Yuan, Minbao Jiang, Tao Wang*, Yunkui Xiong, Jun Li, Huijiao Guo, and Aiwen Lei*
Chem. Commun., 2019, 55, 11091-11094

Link: https://pubs.rsc.org/lv/content/articlehtml/2019/cc/c9cc05841a

Selective Photoredox Trifluoromethylation of Tryptophan‐Containing Peptides
Bo Ding, Yue Weng*, Yunqing Liu, Chunlan Song, Le Yin, Jiafan Yuan, Yanrui Ren, Aiwen Lei*, and Chien-Wei Chiang*
Eur. J. Org. Chem. 2019, 7596–7605


Link: https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejoc.201901572

Electrochemical/Photochemical Aminations Based on Oxidative Cross-Coupling between C–H and N–H
Heng Zhang, and Aiwen Lei*
Synthesis, 2019, 51, 83–96

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jacs.0c08437


Electrochemical oxidative C–H/S–H cross-coupling between enamines and thiophenols with H2 evolution
Dandan Li, Shuaibing Li, Chong Peng, Lijun Lu, Shengchun Wang, Pan Wang, Yi-Hung Chen, Hengjiang Cong and Aiwen Lei *
Chem. Sci., 2019, 10, 2791

Link: https://pubs.rsc.org/--/content/articlehtml/2019/sc/c8sc05143g

Electrochemical Aminoselenation and Oxyselenation of Styrenes with Hydrogen Evolution
Li Sun, Yong Yuan, Min Yao, Han Wang, Daoxin Wang, Meng Gao, Yi-Hung Chen*, and Aiwen Lei*
Org. Lett. 2019, 21, 1297–1300

Link: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.orglett.8b03274

Revealing the reduction process of Cu(ii) by sodium bis(trimethylsilyl)amide
Dali Yang, Hong Yi, Hong Chen, Xiaotian Qi, Yu Lan*, Chih-Wen Pao , Jyh-Fu Lee, Heng Zhang*, Yi-Hung Chen, Aiwen Lei*
Faraday Discuss., 2019, 220, 105–112

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/FD/C9FD00034H#!divAbstract

Electrochemical Oxidative C(sp3)-H/N-H Cross-Coupling for N-Mannich Bases with Hydrogen Evolution
Pan Wang, Zhenlin Yang, Ting Wu, Chenyang Xu, Ziwei Wang, and Aiwen Lei*
ChemSusChem 2019, 12, 3073 – 3077. (Special Issue)

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdfdirect/10.1002/cssc.201802676


Electrochemical Arylation of Electron-Deficient Arenes through Reductive Activation
Pan Wang, Zhenlin Yang, Ziwei Wang, Chenyang Xu, Lei Huang, Shengchun Wang, Heng Zhang,* and Aiwen Lei*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 15747 –15751. (Hot Paper)

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/anie.201909600


Electrochemical Oxidative Cyclization of Olefinic Carbonyls with Diselenides
Zhipeng Guan, Yunkun Wang, Huamin Wang, Yange Huang, Siyuan Wang, Hongding Tang*, Heng Zhang*, Aiwen Lei*
Green Chem., 2019,21, 4976-4980  DOI:10.1039/C9GC02665G

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c9gc02665g#!divAbstract


Electrochemical Oxidative Annulation from Amines and Aldehydes or Ketones to Synthesize Polysubstituted Pyrroles
Xinlong Gao, Pan Wang, Qingqing Wang, Jingting Chen and Aiwen Lei*
Green Chem., 2019, 21, 4941–4945; DOI: 10.1039/c9gc02118c


Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/gc/c9gc02118c


Dioxygen-triggered oxidative cleavage of the C–S bond towards C–N bond formation
Zongchao Lv,‡ Huamin Wang,‡ Zhicong Quan, Yuan Gao and Aiwen Lei*
Chem. Commun., 2019, DOI: 10.1039/c9cc05707b


Link: https://doi.org/10.1039/C9CC05707B

                                          

Electrochemical oxidation induced intermolecular aromatic C-H imidation
Xia Hu, Guoting Zhang, Lei Nie, Taige Kong, Aiwen Lei *
Nat. Commun. 2019, 10, 5467. DOI: 10.1038/s41467-019-13524-4

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-13524-4

Electrochemical Oxidative Cross-Coupling with Hydrogen Evolution Reactions
Yong Yuan and Aiwen Lei*
Acc. Chem. Res. DOI: 10.1021/acs.accounts.9b00512

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.accounts.9b00512


Catalyst-free electrochemical decarboxylative cross-coupling of N-hydroxyphthalimide esters and N-heteroarenes towards C(sp3)–C(sp2) bond formation 

Yichang Liu, Liwei Xue, Biyin Shi, Faxiang Bu, Dan Wang, Lijun Lu,  Renyi Shi*  and Aiwen Lei* 

Chem. Commun., 2019, DOI: 10.1039/C9CC08528A

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/cc/c9cc08528a#!divAbstract


Visible-Light-Induced [4+2] Annulation of Thiophenes and Alkynes to Construct Benzene Rings
Chunlan Song, Xin Dong, Zhongjie Wang, Kun Liu, Chien-Wei Chiang,* and Aiwen Lei*
Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 12206 –12210;DOI: 10.1002/anie.201905971
 
Link: https://doi.org/10.1002/anie.201905971

Electrochemical oxidation induced selective tyrosine bioconjugation for the modification of biomolecules
Chunlan Song, Kun Liu, Zhongjie Wang, Bo Ding, Shengchun Wang, Yue Weng,* Chien-Wei Chiang* and Aiwen Lei*
Chem. Sci., 2019, 10, 7982;DOI: 10.1039/c9sc02218j

Link:
https://doi.org/10.1039/C9SC02218J


Recent Advances in Electrochemical Oxidative Cross-Coupling for the Construction of  C–S Bonds

Chunlan Song, Kun Liu, Xin Dong, Chien-Wei Chiang,* and Aiwen Lei*

Synlett, 2019, 30, 1149–1163;DOI: 10.1055/s-0037-1611753

 

Link: https://doi.org/10.1002/anie.201905971


Direct Electrochemical Oxidation of Alcohols with Hydrogen Evolution in Continuous-flow Reactor
Dan Wang,  Pan Wang, Shengchun Wang, Yi-Hung Chen*, Heng Zhang* and Aiwen Lei*
Nat. Commun. 2019, 10, 2796;DOI: 10.1038/s41467-019-10928-0 

Link:https://www.nature.com/articles/s41467-019-10928-0?utm_source=other_website&utm_medium=display&utm_content=leaderboard&utm_campaign=JRCN_2_LW_X-moldailyfeed


Recent Advances in Oxidative R1-H/R2-H Cross-Coupling with Hydrogen Evolution via Photo-/Electrochemistry
Huamin Wang, Xinlong Gao, Zongchao Lv, Takfaoui Abdelilah, and Aiwen Lei*
Chem. Rev, 2019, DOI: 10.1021/acs.chemrev.9b00045
 
Link: https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/acs.chemrev.9b00045


Electrochemical Oxidative Aryl(alkyl)trifluoromethylation of Allyl Alcohols via 1,2-Migration

Zhipeng Guan,† Huamin Wang,† Yange Huang, Yunkun Wang, Shengchun Wang, and Aiwen Lei*

Org. Lett. 2019, 21, 12, 4619-4622;doi.org/10.1021/acs.orglett.9b01518

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.9b01518

Exogenous-oxidant-free electrochemical oxidative C-H phosphonylation with hydrogen evolution
Yong Yuan,†ab Jin Qiao,†a Yangmin Cao,a Jingmei Tang,a Mengqin Wang,a Guojuan Ke,a Yichen Lu,a Xue Liu,a and Aiwen Lei*ab
Chem. Commun, 2019, 55, 4230-4233; DOI: 10.1039/c9cc00975b

Link:https://pubs.rsc.org/en/content/articlepdf/2019/cc/c9cc00975b

Synergy of Anodic Oxidation and Cathodic Reduction Leads to Electrochemical C-H Halogenation
Zhilin Zhou,†a Yong Yuan,†b Yangmin Cao,a Jin Qiao,a Anjin Yao,a Jing Zhao,a Wanqing Zuo,a Wenjie Chen, a and Aiwen Lei,*ab
Chin. J. Chem. 2019, 37, 611—615; DOI: 10.1002/cjoc.201900091

Link:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/cjoc.201900091

Visible Light-Induced C(sp3)-H Oxidative Arylation with Heteroarenes
Xing-An Liang,‡ Linbin Niu,‡ Shengchun Wang, Jiamei Liu, and Aiwen Lei*
Org. Lett. 2019, DOI: 10.1021/acs.orglett.9b00744

Link:https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/acs.orglett.9b00744

Electrooxidative para-selective C–H/N–H cross-coupling with hydrogen evolution to synthesize triarylamine derivatives
Kun Liu, Shan Tang, Ting Wu, Shengchun Wang, Minzhu Zou, Hengjiang Cong, Aiwen Lei
Nat. Commun. 2019, 10, 639; DOI: https://doi.org/10.1038/s41467-019-08414-8

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08414-8
 
Visible Light-Induced Direct α C–H Functionalization of Alcohols
Linbin Niu, Jiamei Liu, Xing-An Liang, Shengchun Wang & Aiwen Lei
Nat. Commun. 2019, 10, 467; DOI: 10.1038/s41467-019-08413-9

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-019-08413-9.pdf

Oxidation-Induced β-Selective C-H Bond Functionalization: Thiolation and Selenation of N-Heterocycles
Huamin Wang, Yongli Li, Qingquan Lu, Mingming Yu, Xudong Bai, Shengchun Wang, Hengjiang Cong, Heng Zhang, and Aiwen Lei*
ACS Catal., 2019, DOI: 10.1021/acscatal.8b05054

Link: https://pubs.acs.org.ccindex.cn/doi/10.1021/acscatal.8b05054

Electrochemical oxidation synergizing with Brønsted-acid catalysis leads to [4 + 2] annulation for the synthesis of pyrazines
Kun Liu, Chunlan Song, Jiarong Wu, Yuqi Deng, Shan Tang and Aiwen Lei *
Green Chem., 2019, 21, 765-769; DOI: 10.1039/C8GC03786H

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2019/gc/c8gc03786h
  
Electrochemical Oxidative C-H Sulfenylation of Imidazopyridines with Hydrogen Evolution
Yong Yuan,+a,b Yangmin Cao,+a Jin Qiao,a Yueping Lin,a Xiaomei Jiang,a Yaqing Weng,a Shan Tang,*,b and Aiwen Lei*,a,b
Chin. J. Chem. 2019, 37, 49-52; DOI: 10.1002/cjoc.201800405

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cjoc.201800405
 
Electrochemical Oxidative Clean Halogenation Using HX/NaX with Hydrogen Evolution
Yong Yuan,1,2,3 Anjin Yao,1,3 Yongfu Zheng,1,3 Meng Gao,1 Zhilin Zhou,1 Jin Qiao,1 Jiajia Hu,1 Baoqin Ye,1 Jing Zhao,1 Huilai Wen,1 and Aiwen Lei1,2,4,*
iScience 2019, 12, 293-303; DOI: 10.1016/j.isci.2019.01.017

Link: https://www.cell.com/iscience/fulltext/S2589-0042(19)30017-3
 
 
Electrochemical oxidative C−H/N−H cross-coupling for C-N bond formation with hydrogen evolution
Yi Yu,†a Yong Yuan,†b Huilin Liu,a Min He,a Mingzhu Yang,a Pan Liu,a Banying Yu,a Xuanchi Dong,a and Aiwen Lei,*ab
Chem. Commun. 2019, 55, 1809-1812; DOI: 10.1039/C8CC09899A

Link: https://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2019/CC/C8CC09899A#!divAbstract