Position:Home > Publications > 2018

2018

 

External Oxidant-Free Regioselective Cross Dehydrogenative Coupling of 2-Arylimidazoheterocycles and Azoles with H2 Evolution via Photoredox Catalysis
Hong Chen, Hong Yi, Zilu Tang, Changliang Bian, Heng Zhang, Aiwen Lei
Adv. Synth. Catal. 2018, 360, 3220–3227
 
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/adsc.201800531

Tuning radical reactivity for selective radical/radical cross-coupling
Shengchun Wang, Shan Tang, Aiwen Lei*
Science Bulletin., 2018, 63, 1006–1009

Link: https://ac.els-cdn.com/S2095927318302767/1-s2.0-S2095927318302767-main.pdf?_tid=aa1b8759-68e9-4745-82d0-95b7d967cee9&acdnat=1545380559_2f02b23da447990b34ce27067361a67c

 

Electrochemical Oxidation with Lewis-Acid Catalysis Leads to Trifluoromethylative Difunctionalization of Alkenes Using CF

3SO2Na

Lingling Zhang, Guoting Zhang, Pan Wang, Yongli Li, and Aiwen Lei

Org. Lett. 2018,  20, 23, 7396-7399

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.orglett.8b03081


The synergistic effect of self-assembly and visible-light induced the oxidative C–H acylation of N-heterocyclic aromatic compounds with aldehydes

Lingling Zhang, Guoting Zhang, Yongli Li, Shengchun Wang and Aiwen Lei

Chem. Commun., 2018,54, 5744-5747

Link: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cc/c8cc02342e#!divAbstract


Binary Transition-Metal Oxide Hollow Nanoparticles for Oxygen Evolution Reaction
Pan Peng, Xiao-Min Lin , Yuzi Liu, Alexander S. Filatov , Dongguo Li, Vojislav R. Stamenkovic, Dali Yang, Vitali B. Prakapenka, Aiwen Lei* , and Elena V. Shevchenko*
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 24715–24724.

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsami.8b06165

Electrochemical oxidative [4 + 2] annulation of tertiary anilines and alkenes for the synthesis of tetrahydroquinolines
Pengfei Huang,§ Pan Wang,§ Shengchun Wang, Shan Tang and Aiwen Lei *
Green Chem., 2018, 20, 4870

Link:  https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2018/gc/c8gc02463d

Z-Selective Addition of Diaryl Phosphine Oxides to Alkynes via Photoredox Catalysis
Huamin Wang†§, Yongli Li†§, Zilu Tang, Shengchun Wang, Heng Zhang, Hengjiang Cong, and Aiwen Lei*†‡
ACS Catal., 2018, DOI: 10.1021/acscatal.8b02617

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.8b02617

Carbon Nanofibrous Microspheres Promote the Oxidative Double Carbonylation of Alkanes with CO
Lijun Lu†, Xianglin Pei†, Yuan Mei, Yi Deng, Heng Zhang*, Lina Zhang*, Aiwen Lei*
Chem 2018 DOI: 10.1016/j.chempr.2018.09.003

Link: https://www.cell.com/chem/fulltext/S2451-9294(18)30423-6

Oxidative R1-H/R2-H Cross-Coupling with Hydrogen Evolution
Shan Tang, Li Zeng, and Aiwen Lei*
J. Am. Chem. Soc., 2018 DOI: 10.1021/jacs.8b07327

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.8b07327

Electrochemical oxidative oxysulfenylation and aminosulfenylation of alkenes with hydrogen evolution
Yong Yuan, Yixuan Chen, Shan Tang, Zhiliang Huang, and Aiwen Lei*
Science Advances. 2018, 4, eaat5312; DOI: 10.1126/sciadv.aat5312

Link: http://advances.sciencemag.org/content/4/8/eaat5312/tab-pdf
 
Exogenous-oxidant-free electrochemical oxidative C-H sulfonylation of arenes/heteroarenes with hydrogen evolution
Yong Yuan, Yi Yu, Jin Qiao, Pan Liu, Banying Yu, Wukun Zhang, Huilin Liu, Min He, Zhiliang Huang,* and Aiwen Lei,*
Chem. Commun., 2018, DOI: 10.1039/C8CC06451B

Link: http://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2018/cc/c8cc06451b#!divAbstract

Electrochemical-Oxidation-Induced Site-Selective Intramolecular C(sp3)−H Amination
Xia Hu, Guoting Zhang, Faxiang Bu, Lei Nie and Aiwen Lei*
ACS Catal. 2018, 8, 9370−9375. DOI: 10.1021/acscatal.8b02847

Link: https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/acscatal.8b02847
 


Electro-Oxidative S-H/S-H Cross-Coupling with Hydrogen Evolution: Facile Access to Unsymmetrical Disulfides

Pengfei Huang+, Pan Wang+, Shan Tang, Zhuangjiong Fu, and Aiwen Lei*
Angew. Chem. Int. Ed. 2018, DOI: 10.1002/anie.201803464
 

Cobalt-Catalyzed Electrochemical Oxidative C-H/N-H Carbonylation with Hydrogen Evolution
Li Zeng, Haoran Li, Shan Tang, Xinlong Gao, Yi Deng, Guoting Zhang, Chih-Wen Pao, Jeng-Lung Chen, Jyh-Fu Lee, and Aiwen Lei*
ACS Catal., 2018, DOI: 10.1021/acscatal.8b00683
 
 
 
 
 
Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.8b00683

Multi-Metal-Catalyzed Oxidative Radical Alkynylation with Terminal Alkynes: A New Strategy for C(sp3)−C(sp) Bond Formation
Shan Tang, § Yichang Liu,§ Xinlong Gao, Pan Wang, Pengfei Huang, and Aiwen Lei*
J. Am. Chem. Soc., 2018, DOI: 10.1021/jacs.8b02745
 
 
 

Oxidation-Induced C-H Functionalization: A Formal Way for C-H Activation
Yichang Liu, Hong Yi, and Aiwen Lei*
Chin. J. Org. Chem. 2018, DOI: 10.1002/cjoc.201800106

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/cjoc.201800106


Visible light-mediated oxidative C(sp3)–H phosphonylation for a-aminophosphonates under oxidant-free conditions
Linbin Niu, Shengchun Wang, Jiamei Liu, Hong Yi, Xing-An Liang, Tianyi Liu and Aiwen Lei
Chem. Commun., 2018, 54, 1659—1662DOI: 10.1039/c7cc09624k
 

Oxidative [4+2] annulation of styrenes with alkynes under external-oxidant-free conditions
Guoting Zhang, Yulin Lin, Xu Luo, Xia Hu, Cong Chen & Aiwen Lei

Nature Commun. 2018 DOI: 10.1038/s41467-018-03534-z
Oxidation-Induced ortho-Selective C-H Bond Functionalization of 2-Naphthylamine Derivative
Zhang Dongchao, Huang Zhiliang and Lei Aiwen
Sci. China Chem. 2018  DOI: 10.1007/s11426-018-9218-5

Link:http://engine.scichina.com/publisher/scp/journal/SCC/doi/10.1007/s11426-018-9218-5?slug=abstract


Cobalt(II)-Catalyzed Electrooxidative C−H Amination of Arenes with Alkylamines
Xinlong Gao, Pan Wang, Li Zeng, Shan Tang, and Aiwen Lei
J. Am. Chem. Soc., 2018, Article ASAP DOI:10.1021/jacs.7b13049

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.7b13049

DDQ-Catalyzed Direct C(sp3)–H Amination of Alkylheteroarenes: Synthesis of Biheteroarenes under Aerobic and Metal-Free Conditions
Chunlan Song, Xin Dong, Hong Yi, Chien-Wei Chiang, and Aiwen Lei
ACS Catal. 2018, 8, 2195−2199  DOI: 10.1021/acscatal.7b04434

Link: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b04434


Cobalt-catalyzed electrooxidative C-H/N-H [4+2] annulation with ethylene or ethyne
Shan Tang , Dan Wang, Yichang Liu, Li Zeng and Aiwen Lei
Nature Comm. 2018, 9, 798. Doi:10.1038/s41467-018-03246-4

Link: https://www.nature.com/articles/s41467-018-03246-4


Electrochemical oxidative C‐H Amination of Phenols: Access to Triarylamine Derivatives
Shan Tang, Siyuan Wang, Yichang Liu, Hengjiang Cong and Aiwen Lei
Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 10.1002/anie.201800240

Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ange.201800240

 
Selective Oxidative [4+2] Imine/Alkene Annulation with H2 Liberation Induced by Photo-Oxidation
Xia Hu, Guoting Zhang, Faxiang Bu and Aiwen Lei
Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 1286–1290 DOI: 10.1002/anie.201711359

Link:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201711359/abstract

 
Electrochemical Acceptorless Dehydrogenation of N-Heterocycles Utilizing TEMPO as Organo-Electrocatalyst
Yong Wu, Hong Yi, and Aiwen Lei
ACS Catal., 2018, 8, 1192–1196 DOI: 10.1021/acscatal.7b04137

Link:http://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.7b04137

 
Photoinduced oxidative activation of electron-rich arenes: alkenylation with H2 evolution under external oxidant-free conditions
Xia Hu, Guoting Zhang, Faxiang Bu, Xu Luo, Kebing Yi, Heng Zhang and Aiwen Lei
Chem. Sci. 2018, DOI:10.1039/C7SC04634K

Link:http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/SC/C7SC04634K#!divAbstract

 
External oxidant-free electrooxidative [3 + 2] annulation between phenol and indole derivatives
Kun Liu, Shan Tang, Pengfei Huang, Aiwen Lei
Nat. Commun. 8, 775 (2017) doi:10.1038/s41467-017-00873-1

Link:https://www.nature.com/articles/s41467-017-00873-1

 
Electrochemical Oxidative Cross-Coupling with Hydrogen Evolution: A Green and Sustainable Way for Bond Formation
Shan Tang, Yichang Liu and Aiwen Lei
Chem 2018, 4, DOI: 10.1016/j.chempr.2017.10.001

Link:https://doi.org/10.1016/j.chempr.2017.10.001


A stable rhodium single-site catalyst encapsulated within dendritic mesoporous nanochannels
Jun Tian, Dali Yang, Jianguo Wen, Alexander S. Filatov, Yuzi Liu, Aiwen Lei, and Xiao-Min Lin.
Nanoscale, 2018, 10, 1047-1055.

Link:http://pubs.rsc.org/en/Content/ArticleLanding/2018/NR/C7NR06258C#!divAbstract