Guoting Zhang

Guoting Zhang

张国亭

 

 

Publications:

(1)  Zhang, G.; Yi, H. Chen, H.; Bian, C.; Liu, C.,; Lei, A. Org. Lett., 2014, 16, 6156–6159

(2) Zhang.; Liu, C.; Yi, H.; Meng, Q-Y;, Bian, C.; Chen, H.; Jian, J-X.; Wu, L-Z.; Lei, A. J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 9273–9280

(3) Zhang, G.; Zhang, L.; Yi, H.; Luo, Y.; Qi, X.; Tung, C-H.;  Wu, L-Z; Lei, A. Chem. Commun., 2016,52, 10407-10410

(4) Hu, X.; Chiang, C-W.; Yi, H.; Pei, P.; Singh, A. K.; Lei, A.  J. Am. Chem. Soc., Just Accepted Manuscript DOI: 10.1021/jacs.6b07411