Yi Deng

Yi Dengdy

邓轶

Ph.D. candidate
College of Chemistry and Molecular Sciences,
Wuhan University, Wuhan 430072, P. R. China
Email: yidengwhu.edu.cn
Tel: +86-13971107183

Education:
Ø  2008-present  Ph.D. candidate, Organic Chemistry, Wuhan University, Wuhan.
Ø  2004-2008    B.S., Chemistry, Wuhan University, Wuhan.

Publications:

´1)  Jing  Liu,  Yi  Deng,  Caitao  Lin  and  Aiwen  Lei.  “Push  effect’’  of  sulfur coordination:  promoting  the  breaking  of  C(sp2)–I  bond  by  pincer thioimido-Pd( II ) complexes. Chem. Sci., 2012, 3, 1211–1214.
´2)  Chao  Liu,  Jing  Wang,  Lingkui  Meng, Yi  Deng,  Yao  Li,  and  Aiwen  Lei. Palladium-Catalyzed Aerobic Oxidative Direct Esterification of Alcohols. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50 , 5144 –5148.
´3)  Chao  Liu, Yi  Deng,  Jing  Wang,  Yingying  Yang,  Shan  Tang,  and  Aiwen  Lei. Palladium-Catalyzed  C-C  Bond  Formation  To  Construct  1,4-Diketones  under Mild Conditions. Angew. Chem. Int. Ed., 2011, 50, 7337 –7341.
´4)  Jing  Liu, Haibo  Wang, Heng  Zhang, Xiaojun  Wu, Hua  Zhang, Yi  Deng, Zhen Yang  and  Aiwen  Lei.  Identification  of  a  Highly  Efficient  Alkylated  Pincer Thioimido–Palladium(II)  Complex  as  the  Active  Catalyst  in  Negishi  Coupling. Chem. Eur. J., 2009, 15, 4437 – 4445.
´5)  Haibo Wang, Jing  Liu, Yi Deng, Tianyin Min, Ganxiang Yu, Xiaojun  Wu, Zhen Yang  and  Aiwen  Lei.  Pincer  Thioamide  and  Pincer  Thioimide  Palladium Complexes  Catalyze  Highly  Efficient  Negishi  Coupling  of  Primary  and Secondary  Alkyl  Zinc Reagents  at  Room  Temperature. Chem.  Eur.  J., 2009, 15, 1499 – 1507.
´6)  Jing  Liu, Yi  Deng, Haibo  Wang,  Hua  Zhang, Ganxiang  Yu, Bingbin  Wu, Heng Zhang,  Qiang  Li,  Todd  B.  Marder,  Zhen  Yang  and  Aiwen  Lei. Effective Pd-Nanoparticle  (PdNP)-Catalyzed  Negishi  Coupling  Involving  Alkylzinc Reagents at Room Temperature. Org. Lett., Vol. 10, 2008, 10, 2661-2664.